Voor verwijzers

Specialistische GGZ (klinisch en ambulant) | basis GGZ  (ambulant) 
De Hezenberg is een kleinschalige, erkende GGZ-instelling. Wij bieden in de eerste plaats specialistische GGZ in een klinische setting. Daarnaast bieden wij ambulante basis GGZ en – specialistische GGZ. Wij behandelen patiënten die te kampen hebben met (een combinatie van) complexe psychiatrische stoornissen. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van depressieve stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen (cluster C, soms met kenmerken van cluster B). Daarnaast kan er trauma-gerelateerde problematiek een rol spelen. Vaak is er ook sprake van een lastige thuissituatie waardoor een ambulante- of deeltijdbehandeling niet (meer) toereikend is. Een klinische behandeling kan dan noodzakelijk zijn om veranderingen teweeg te brengen. Ons behandelprogramma is echter niet geschikt als er sprake is van crisis en crisisgevoelige situaties, zoals psychoses, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

De meeste patiënten komen bij de Hezenberg omdat hun psychiatrische klachten te veel toenemen voor hun ambulante – of deeltijdbehandeling, of omdat deze behandeling stagneert of omdat verdere diagnostiek niet mogelijk is door aanhoudende verstorende omstandigheden in werk- of thuissituatie. In al die gevallen kan een klinische behandeling op de Hezenberg leiden tot herstel en nadere diagnostiek om daarna een gepaste ambulante vervolgbehandeling mogelijk te maken. Het multidisciplinaire team van de Hezenberg bepaalt in overleg met de patiënt of een klinische behandeling zinvol en voldoende veilig is.

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een klinische behandeling op de Hezenberg moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Als de huidige hulpverlener en/of huisarts merkt dat de ambulante – of deeltijdbehandeling onvoldoende is, kan worden doorverwezen naar de Hezenberg. Deze verwijzing moet gedaan worden door een BIG-geregistreerde verwijzer zoals een huisarts of psychiater. Om in aanmerking te komen voor een ambulante basis – of specialistische GGZ-behandeling op de Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn. Een huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis kan naar de Hezenberg doorverwijzen via een verwijsbrief. Doorverwijzen kan via de beveiligde omgeving van ZorgDomein of door een verwijsformulier naar ons te sturen per post/fax. Het verwijsformulier kunt u ook opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl.

De inhoud van de verwijsbrief wordt ook besproken met de patiënt. Indien nodig (met toestemming van patiënt) wordt er contact gelegd met de verwijzer voor nadere toelichting of afstemming. De informatie wordt vastgelegd in het dossier, welke eigendom is van de patiënt. Na de intake krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de diagnose en het voorgenomen behandelplan. Aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. In principe zijn we (met toestemming van de patiënt) zo transparant mogelijk voor, tijdens en na de behandeling.

Samenwerkingen
De Hezenberg biedt specialistische GGZ, zowel klinisch als ambulant. Er zijn ondersteunende afspraken met verschillende grote GGZ-instellingen in de directe omgeving. Er is een directe uitwisseling met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) uit de omgeving van de betrokken patiënt om de behandeling af te stemmen (zowel voor als na de behandeling) om goede ketenzorg mogelijk te maken.

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
De Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Deze GIT-PD is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Gelijkwaardigheid
Wij benaderen mensen als zijnde ‘te gast’ op de Hezenberg en spreken ook over ‘gasten’ in plaats van ‘cliënten’ of ‘patiënten’. Hiermee benadrukken we de gelijkwaardigheid in onze onderlinge relatie. Wij geloven dat deze manier van omgang bijdraagt aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoording. Van daaruit helpen we mensen om weer de regie over hun eigen leven te krijgen. De term ‘patiënten’ gebruiken we alleen in contact met professionals.

Zorgpaden
Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recent wetenschappelijke inzichten. Patiënten kunnen gebruik maken van onze gerichte kennis en ervaring, in een landelijke rustieke omgeving, via een verwijzing van de huidige behandelaar. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad bieden wij een klinische behandeling. Het doordeweekse verblijf is intensief en duurt 6 of 10 weken, al naar gelang de indicatie en in overleg met de patiënt.

Groeps- en individuele behandeling
Patiënten volgen een mix van groeps- en individuele behandeling. Programmakenmerken zijn: herstel, bezinning en persoonlijke groei. De individuele behandeling is vooral gericht op individu en systeem en bevordering van psychische flexibiliteit. Naast individuele gesprekken bestaat de behandeling voor een heel belangrijk deel uit (non-verbale) beeldende -, psychomotorische -, drama- en muziektherapie en deelname aan specifieke groepsmodules. De ervaringen die patiënten hierbij opdoen komen aan de orde in de zeer frequente individuele gesprekken met de behandelaar. De eindverantwoordelijkheid van de behandeling wordt gedragen door de regiebehandelaar, die betrokken is bij de intakeprocedure. De regiebehandelaar spreekt meermaals met de patiënt en volgt het behandelproces nauwgezet en stuurt zo nodig bij.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Patiënten bereiken gedurende de klinische opname een afname van psychische klachten door de benadering volgens de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In deze vorm van derde generatie cognitieve-gedragstherapie leren patiënten zich te richten op wat ze zelf direct kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van te vechten tegen wat onvermijdelijk is en ten koste gaat van een waardevol leven. Voor de opgenomen patiënt komen geleidelijk aan andere mogelijkheden, doelen en drijfveren in het leven in beeld en wordt uiteindelijk het kantelpunt bereikt waardoor de (vervolg) ambulante behandeling weer effectief kan aansluiten.

Zingeving
Een uniek kenmerk van de Hezenberg is de wijze waarop specialistische GGZ-behandeling geïntegreerd wordt met aandacht voor zingeving en bezieling. Het pastoraat gaat uit van onze christelijke identiteit en is wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze interkerkelijke oriëntatie maakt dat mensen uit de meest uiteenlopende gezindten zich bij ons thuis voelen. Wij bieden daarbij ruimte aan mensen die uitgaan van een andere levensbeschouwing. Bij de Hezenberg wordt niet nadruk gelegd op de verschillen, maar op wat mensen onderling verbindt.

Ga terug >>