Voor verwijzers

Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
De Hezenberg is een kleinschalige, erkende GGZ-instelling. Wij bieden ambulante basis geestelijke gezondheidszorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de vorm van een klinische opname. De meeste mensen komen hier omdat hun psychische klachten te veel toenemen voor de huidige behandeling of omdat deze behandeling stagneert of omdat verdere diagnostiek niet mogelijk is door aanhoudende verstorende omstandigheden in werk- of thuissituatie. In al die gevallen kan de opname leiden tot herstel en nadere diagnostiek om na het verblijf op de Hezenberg een gepaste ambulante vervolgbehandeling mogelijk te maken. Het multidisciplinaire team bepaalt samen met een potentiële gast of een opname bij de Hezenberg zinvol en voldoende veilig is.

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een behandeling met verblijf op de Hezenberg moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Als de huidige hulpverlener en/of huisarts merkt dat de ambulante – of deeltijdbehandeling onvoldoende is, kan worden doorverwezen naar de Hezenberg. Deze verwijzing moet gedaan worden door een officiële verwijzer zoals een huisarts of psychiater. Om in aanmerking te komen voor een ambulante zorgverlening op de Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn zoals bij zorg met verblijf. Een huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis kan verwijzen voor zorgverlening naar ambulante GGZ van de Hezenberg via een verwijsbrief.

Het verwijsformulier kun je hier downloaden of opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl.

De inhoud van de verwijsbrief wordt ook besproken met de gast. Indien nodig (met toestemming van de gast) wordt er contact gelegd met de verwijzer voor nadere toelichting of afstemming. De informatie wordt vastgelegd in het dossier, wat eigendom is van de gast. Na de intake krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de diagnose en het voorgenomen behandelplan. Aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. In principe zijn we (met toestemming van de gast) zo transparant mogelijk voor, tijdens en na de behandeling.

Verwijzers kunnen ook via de beveiligde omgeving van ZorgDomein doorverwijzen naar de Hezenberg.

Samenwerkingen
De Hezenberg biedt specialistische GGZ, zowel klinisch als ambulant. Er zijn ondersteunende afspraken met verschillende grote GGZ instellingen in de directe omgeving. Er is een directe uitwisseling met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) uit de omgeving van de betrokken gast om de behandeling af te stemmen, zowel voor als na de behandeling om goede ketenzorg mogelijk te maken.

Geen cliënten, maar gasten
Op het moment dat gelijkwaardigheid het uitgangspunt is, vind je sneller de juiste toon in het omgaan met elkaar. We spreken daarom niet over cliënten of patiënten, maar over gasten. Hiermee benadrukken we de gelijkwaardigheid in onze onderlinge relatie, van waaruit we onze gasten helpen om weer de regie over hun eigen leven te krijgen. We zijn een open instelling en hechten veel waarde aan de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze gasten.

Zorgpaden
Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Gasten kunnen gebruik maken van onze gerichte kennis en ervaring, in een landelijke rustieke omgeving, via een verwijzing van de huidige behandelaar. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad bieden wij een klinische behandeling. Het doordeweekse verblijf is intensief en duurt 6 of 10 weken, al naar gelang de indicatie en in overleg met de gast.

Groeps- en individuele behandeling
Alle gasten volgen een mix van groeps- en individuele behandeling. Programmakenmerken zijn: herstel, bezinning en persoonlijke groei. Individuele behandeling is vooral gericht op individu en systeem en bevordering van psychische flexibiliteit. Naast individuele gesprekken bestaat de behandeling voor een heel belangrijk deel uit (non-verbale) beeldende -, psychomotorische -, drama- en muziektherapie en deelname aan specifieke groepsmodules. De ervaringen die gasten hierbij opdoen komen aan de orde in de zeer frequente individuele gesprekken met de behandelaar. De eindverantwoordelijkheid van de behandeling wordt gedragen door de regiebehandelaar, die betrokken is bij de intakeprocedure. De regiebehandelaar spreekt meermaals met de gast en volgt het behandelproces nauwgezet en stuurt zo nodig bij.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Gasten bereiken tijdens hun verblijf een afname van psychische klachten door de (op de cognitief-gedragstherapeutische gebaseerde) benadering volgens de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In deze vorm van derde generatie gedragstherapie leren mensen zich te richten op wat ze zelf direct kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van te vechten tegen wat onvermijdelijk is en ten koste gaat van een waardevol leven. Voor de opgenomen gast komen geleidelijk aan andere mogelijkheden, doelen en drijfveren in het leven in beeld en wordt uiteindelijk het kantelpunt bereikt waardoor de (vervolg) ambulante behandeling weer effectief kan aansluiten.

Christelijke identiteit
Een uniek kenmerk van de Hezenberg is de wijze waarop professionele GGZ-behandeling geïntegreerd wordt met aandacht voor zingeving en bezieling. Het pastoraat is een wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze christelijke wortels zijn belangrijk voor ons. Wij geloven dat ieder mens er mag zijn. En dat een mens behalve een hoofd, hart en lichaam ook een ziel heeft. We scheppen ruimte voor ieder uniek mens met eigen verlangens en vragen. Onze interkerkelijke oriëntatie maakt dat mensen uit de meest uiteenlopende gezindten zich bij ons thuis voelen. Er is nadrukkelijk ruimte voor hen die uitgaan van een andere levensbeschouwing. Bij de Hezenberg wordt niet nadruk gelegd op de verschillen, maar op wat mensen onderling verbindt.

Ga terug >>