Voor verwijzers

Specialistische GGZ (klinisch en ambulant)
De Hezenberg is een kleinschalige, erkende GGZ-instelling. Wij bieden in de eerste plaats specialistische GGZ in een klinische setting. Wij behandelen patiënten die te kampen hebben met (een combinatie van) complexe psychiatrische stoornissen. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van stemmingsstoornissen (depressie, angststoornissen) en persoonlijkheidsstoornissen (cluster C, soms met kenmerken van cluster B). Daarnaast kan er trauma-gerelateerde problematiek een rol spelen. Vaak is er ook sprake van een lastige thuissituatie waardoor een ambulante- of deeltijdbehandeling niet (meer) toereikend is. In deze uitgebreide lijst met diagnosegroepen staan de stoornissen die we al dan niet bij de Hezenberg behandelen. Een klinische behandeling dient een medische noodzakelijkheid als grondslag te hebben om voor een opname in aanmerking te komen. Wij hanteren daarbij heldere inclusie- en exclusiecriteria voor intake en opname.

De meeste patiënten komen bij de Hezenberg omdat hun psychiatrische klachten te veel toenemen voor hun ambulante – of deeltijdbehandeling, of omdat deze behandeling stagneert of omdat verdere diagnostiek niet mogelijk is door aanhoudende verstorende omstandigheden in werk- of thuissituatie. In al die gevallen kan een klinische behandeling op de Hezenberg leiden tot herstel en nadere diagnostiek om na de klinische behandeling een gepaste ambulante vervolgbehandeling mogelijk te maken. Het multidisciplinaire team van de Hezenberg bepaalt in overleg met de patiënt of een klinische behandeling zinvol en voldoende veilig is.

Daarnaast bieden wij ambulante specialistische GGZ wanneer een klinisch programma niet noodzakelijk is of als vervolg op een klinische behandeling.

Basis GGZ (ambulant)
In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek.

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een klinische behandeling op de Hezenberg moet er in de meeste situaties een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Als de huidige behandelaar en/of huisarts merkt dat de ambulante – of deeltijdbehandeling onvoldoende is, kan worden doorverwezen naar de Hezenberg. Deze verwijzing moet gedaan worden door een medisch specialist, huisarts of psychiater. Om in aanmerking te komen voor een ambulante basis – of specialistische GGZ-behandeling op de Hezenberg hoeft er niet eerder een zorgverleningstraject doorlopen te zijn. Een huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis kan naar de Hezenberg doorverwijzen via een verwijsformulier. Doorverwijzen kan via de beveiligde omgeving van ZorgDomein of door het verwijsformulier naar ons te sturen per post/fax.

De inhoud van de verwijsbrief wordt ook besproken met de patiënt. Indien nodig wordt er contact gelegd met de verwijzer voor nadere toelichting of afstemming. De informatie wordt vastgelegd in het dossier, welke eigendom is van de patiënt. Na de intake krijgt de verwijzer schriftelijk bericht over het onderzoek, de diagnose en het voorgenomen behandelplan. Aan het eind van de behandeling wordt de verwijzer opnieuw schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat. In principe zijn we zo transparant mogelijk voor, tijdens en na de behandeling.

Samenwerkingen
De Hezenberg heeft ondersteunende afspraken met verschillende grote GGZ-instellingen in de directe omgeving. Er is een directe uitwisseling met de huisarts en/of de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ) uit de omgeving van de betrokken patiënt om de behandeling af te stemmen (zowel voor als na de behandeling) om goede ketenzorg mogelijk te maken.

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Wij zetten onze behandelingen in op basis van de meest recent wetenschappelijke inzichten. Naar aanleiding van het intake-, diagnose- en behandelplangesprek wordt bekeken in welk zorgpad de hulpvraag het beste past. Binnen dit zorgpad bieden wij een kortdurende, klinische behandeling. Het klinische traject is intensief en duurt 10, 12 of 16 weken. De Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met professionals, cliënten en naasten vormt het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen verschillende podia, waardoor de kennis en expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek verbreed en verspreid wordt. Gezamenlijk zetten wij ons in om de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Dit is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Groeps- en individuele behandeling
Patiënten volgen een mix van individuele – en groepsbehandeling. Programmakenmerken zijn: herstel, bezinning en persoonlijke groei. De individuele behandeling is vooral gericht op het individu en diens systeem en de bevordering van de psychische flexibiliteit. Naast individuele gesprekken bestaat de behandeling voor een heel belangrijk deel uit (non-verbale) beeldende -, psychomotorische – en psychodramatherapie en deelname aan specifieke groepsmodules. Daarnaast zijn er begeleidende activiteiten die gericht zijn op leefstijlverbetering en een klimaat van verandering. De ervaringen die patiënten hierbij opdoen komen aan de orde in de zeer frequente individuele gesprekken met de behandelaar en begeleiding. De eindverantwoordelijkheid van de behandeling wordt gedragen door de regiebehandelaar, die betrokken is bij de intakeprocedure. De regiebehandelaar spreekt meermaals met de patiënt en volgt het behandelproces nauwgezet en stuurt zo nodig bij. Lees meer over de verschillende programmaonderdelen >>

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Patiënten bereiken gedurende de klinische behandeling een afname van psychische klachten door de benadering volgens de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In deze vorm van derde generatie cognitieve-gedragstherapie leren patiënten zich te richten op wat ze zelf direct kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van te vechten tegen wat onvermijdelijk is en ten koste gaat van een waardevol leven. Voor de opgenomen patiënt komen geleidelijk aan andere mogelijkheden, doelen en drijfveren in het leven in beeld en wordt uiteindelijk het kantelpunt bereikt waardoor de (vervolg) ambulante behandeling weer effectief kan aansluiten.

Begeleidingsactiviteiten
Een uniek kenmerk van de Hezenberg is de wijze waarop specialistische GGZ-behandeling geïntegreerd wordt met aandacht voor zingeving en bezieling. Het pastoraat gaat uit van onze open christelijke identiteit en is wezenlijk onderdeel van de Hezenberg. Onze interkerkelijke oriëntatie maakt dat mensen uit de meest uiteenlopende gezindten zich bij ons thuis voelen. Wij bieden daarbij ruimte aan mensen die uitgaan van een andere levensbeschouwing.

Ga terug >>