Verandering in 7 stappen

GGZ-behandeling met verblijf

 

Stap 1. Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een behandeling met verblijf op de Hezenberg moet er een recent voorliggend hulpverleningstraject zijn. Als je samen met je huidige hulpverlener en/of huisarts merkt dat de ambulante – of deeltijdbehandeling onvoldoende is, kun je worden doorverwezen naar de Hezenberg. Deze verwijzing moet gedaan worden door een officiële verwijzer zoals een huisarts of psychiater. Het verwijsformulier kun je hier downloaden of opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl

Stap 2. Aanmelden
Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251. Ons intaketeam (indicatiebureau) is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en op werkdagen, behalve dinsdag, ook van 13.15 tot 14.15 uur. Tijdens het telefoongesprek doorlopen we een aantal vragen met je om te zien of je in aanmerking komt voor een verblijf. Ook kan uit dit gesprek blijken dat de Hezenberg niet de juiste plaats is voor jou. Bijvoorbeeld als er sprake is van sterk ontwrichtende psychiatrische problematiek, sterke suïcide-drang, verslaving aan alcohol of drugs, of als er onvoldoende hulpverlening in het voortraject is geweest.

Kom je in aanmerking voor een behandeling, dan maken we een afspraak voor het eerste intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek vragen we om het verwijsformulier van de huisarts of psychiater naar ons op te sturen. Ben je in behandeling bij een andere GGZ-instelling? Dan ontvangen wij graag een rapportage van je behandeling voor een goede overdracht van de huidige behandelaar naar ons. Zodra er een afspraak is gepland, krijg je toegang tot onze e-health omgeving ‘Mijn Hezenberg’. In deze digitale omgeving vind je informatie over de Hezenberg. Verder vul je hier een vragenlijst en andere opdrachten in. Ook tijdens je behandeling is de e-health omgeving een belangrijk onderdeel. Mocht je problemen hebben met werken achter een computer dan kun je dit altijd aangeven. We zoeken dan met jou naar een passende vorm.

Stap 3. Intakefase
De intakefase bestaat uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats met de intaker. Dit is een psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) of GGZ-agoog. Tijdens het eerste intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding, de diagnose, wat je doelen zijn en we kijken samen of ons programma je verder kan helpen. Uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen. Met jouw toestemming nodigen we graag een direct betrokkene uit om tijdens dit gesprek (of een deel ervan) aanwezig te zijn. Dit kan je partner, kind(eren), familielid of een hulpverlener zijn. Zo krijgen we vaak een completer beeld van de problematiek. Soms is er voor het eerste intakegesprek een wachttijd. Voor ambulante hulpverlening is er over het algemeen geen wachttijd.

Stap 4. Intakegesprek behandelaar
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. Dit is een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut.  Als je in aanmerking komt voor onze behandeling en je besluit om verder met ons te gaan, maken we samen afspraken over de start van je verblijf, je eventuele eigen bijdrage en andere praktische zaken. Meestal kun je na een wachtperiode van ongeveer 3 weken na het afronden van je intake starten met je behandeling. De gemiddelde tijd van aanmelding tot start behandeling is zes tot zeven weken. Meer over wachttijden >> 

Stap 5. Behandelplan
Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je doelen hebt geformuleerd die je tijdens jouw verblijf op de Hezenberg wilt behalen, selecteren wij een behandeling die op jouw situatie aansluit. We werken met zogenaamde herstelpaden (ook wel zorgpaden genoemd). Deze herstelpaden zijn opgebouwd uit verschillende therapeutische modules, die worden afgestemd op jouw specifieke behoefte en doelen. Deze zorg op maat is ingericht volgens de meest recente standaarden voor behandeling. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:
ACT-groep >>
Sport/beweging >>
Bibliodrama >> 
Beeldende therapie  >>
E-health >>
Individuele gesprekken >>
Interactievaardigheden >>
Muziektherapie >> 
Pastoraat >>
Psychomotore therapie >>
Vieringen in de Kapel  >>
Zingevingsgroep >>

Stap 6. In behandeling
Gedurende een traject van 6 of 10 weken verblijf je doordeweeks op ons landgoed. In deze periode word je begeleid door ons team van geschoolde, ervaren therapeuten en pastors. Er verblijven maximaal 25 gasten per week voor een GGZ-traject op de Hezenberg. Alle gasten worden op basis van hun herstelpad verdeeld over 3 groepen. De samenstelling van deze groepen verandert wekelijks. Gasten die hun behandeling afgerond hebben, nemen afscheid en er komen ongeveer evenveel nieuwe gasten voor in de plaats.

Stap 7. Afronding
De mensen die dichtbij je staan zullen gedurende jouw behandeltraject merken dat er veranderingen optreden. Tegen het eind van je traject bespreken we daarom graag (met jouw toestemming) in een gesprek met jou en je naaste betrokkene(n) wat de gevolgen van deze veranderingen voor jullie betekenen en welke rol de betrokkene kan spelen in jouw verdere herstel. Verder maken we een plan voor het vervolgtraject na jouw behandeling op de Hezenberg. Meestal volgt er een ambulant traject met je oorspronkelijke behandelaar of met een behandelaar binnen de gespecialiseerde GGZ. Ook kan het zijn dat je wordt verwezen naar je huisarts. Om de periode tot aan de start van het vervolgtraject te overbruggen, vinden er maximaal drie nazorggesprekken plaats op de Hezenberg. In de praktijk blijft het meestal bij één nazorggesprek. Voor deze gesprekken geldt een eigen bijdrage.

Ga terug >>


Ambulante hulpverlening

 

Stap 1. Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een ambulante tweedelijns behandeling op de Hezenberg hoeft er niet eerder een hulpverleningstraject doorlopen te zijn zoals bij zorg met verblijf. Je meldt je klachten bij de huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis en zij kunnen je verwijzen voor hulpverlening naar ambulante GGZ van de Hezenberg via een verwijsbrief. Een verwijsformulier kun je hier downloaden of opvragen via: intaketeamggz@hezenberg.nl

Stap 2. Aanmelden
Heb je een verwijsbrief van je huisarts of andere erkende verwijzer dan kun je je aanmelden voor een intakegesprek. Ons intaketeam (indicatiebureau) is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur en op werkdagen, behalve dinsdag, ook van 13.15 tot 14.15 uur. Bel voor het maken van een afspraak 038 444 5251. Is het intaketeam telefonisch in gesprek? Dan wordt je doorverbonden met de receptioniste. Die zal je contactgegevens noteren en doorgeven aan het intaketeam. In het weekend en op feestdagen zijn we telefonisch niet bereikbaar.

Stap 3. Intakefase
De intakefase bestaat meestal uit twee gesprekken. Het eerste intakegesprek vindt plaats met de Psychotherapeut. Tijdens het eerste intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding, stellen we de diagnose vast, bespreken we wat je doelen zijn en welke hulpverlening wenselijk is. En uiteraard krijg je gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 4. Intakegesprek behandelaar
Het tweede intakegesprek vindt plaats met de psychotherapeut. Die stelt vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook wil de therapeut achterhalen of er andere factoren een rol spelen die je klachten verklaren of in stand houden, zoals problemen op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling.

Stap 5. Behandelplan
Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je realistische doelen hebt geformuleerd, wordt er een plan gemaakt voor behandeling die op jouw situatie aansluit.

Stap 6. In behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen familie of andere naaste betrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling.

Stap 7. Afronding
Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan proberen we je lijdensdruk te verminderen of we helpen je om te gaan met blijvende klachten. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden.

Ga terug >>