Kenniscentrum & Kwaliteit

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlDe Hezenberg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
De Hezenberg is lid van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met professionals, cliënten en naasten vormt het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen verschillende podia, waardoor de kennis en expertise op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek verbreed en verspreid wordt. Gezamenlijk zetten wij ons in om de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Binnen het Kenniscentrum is de GIT-PD (Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders) ontwikkeld. Deze GIT-PD is een richtlijn voor een kwaliteitsvolle behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze richtlijn zien wij als onze standaard voor deze patiëntengroep, omdat deze gebaseerd is op zowel wetenschappelijke kennis, praktijkkennis als ervaringen van patiënten en naastbetrokkenen. Het behandelkader gaat uit van de algemene principes die ervoor zorgen dat een behandeling werkt. Wij gebruiken dus de meest effectieve elementen uit bestaande specialistische behandelingen. Deze behandeling voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen, waarvan we weten dat ze een kwalitatief goede behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis garanderen. Deze behandeling is niet alleen gemaakt door professionals, maar ook beoordeeld door patiënten en naastbetrokkenen.

Kwaliteit van zorg
Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze kwaliteit van zorg. We gebruiken verschillende instrumenten om de effectiviteit van onze behandelingen te monitoren. In Nederland werken alle GGZ-instellingen met de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM) en de Consumer Quality Index (CQI). Die maken onderdeel uit van de afspraken tussen GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Voorafgaand aan de start van je behandeling zullen wij je schriftelijke toestemming vragen om de resultaten van jouw ROM-vragenlijst en CQI (geanonimiseerd) te delen met de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ). Deze organisatie verzamelt en vergelijkt de geanonimiseerde ROM en CQI-gegevens van alle GGZ-instellingen in Nederland.

ROM en CQI: waarom?
De ROM is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst waarmee we in de eerste plaats jouw persoonlijke ontwikkeling objectief kunnen vaststellen. Daarnaast geven de uitkomsten ons als organisatie zicht op de effectiviteit van onze behandelingen. De CQI is een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee we de mate van tevredenheid over onze behandelingen monitoren. Zo krijgen wij zicht op mogelijke verbeterpunten.

Hoe werkt het?
Bij de start en vlak voor het einde van een GGZ-behandeling vragen wij onze gasten om de ROM-vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van de duur van een behandeling kunnen er ook tussentijds metingen plaatsvinden. De eerste vragenlijst dient als een nulmeting, waarmee we de psychiatrische klachten, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven in beeld brengen. Met behulp van de tweede vragenlijst wordt inzichtelijk welke veranderingen er tot stand zijn gekomen. Je bespreekt deze uitkomsten met jouw behandelaar. Aan het eind van jouw behandeltraject vul je ook de CQI in. Hiermee kun je aangeven in hoeverre jij tevreden bent over jouw behandeling. De vragen gaan onder andere over bejegening, uitvoering van de behandeling en je gevoel van veiligheid. Daarnaast ontvang je een aanvullend evaluatieformulier die is toegespitst op specifieke onderdelen van ons programma die niet aan bod komen in de reguliere CQI, zoals bibliodrama en de zingevingsgroep. De uitkomsten van deze vragenlijst gebruiken wij om die programmaonderdelen te evalueren binnen ons team van behandelaren. De CQI-scores zullen binnenkort ook worden toegevoegd aan deze pagina, inclusief de feedback die door patiënten wordt gegeven.

Tip? Top!
Ben je gedurende jouw behandeltraject ergens ontevreden over? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Je kunt hiervoor gebruik maken van ons ‘Tip? Top!’- formulier die je bij aankomst ontvangt via het gasteninformatieboekje. Op deze manier kunnen we zaken rondom jouw behandeling snel oplossen of veraangenamen. Met jouw feedback kunnen wij werken aan de ontwikkeling van onze kwaliteit van zorg.

Klachten of geschillen
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht jouw feedback niet tot het gewenste resultaat leiden, neem dan gerust contact op met onze klachtenfunctionaris Jenneke Zonneberg via: klacht@hezenberg.nl of 038 444 5251. Als er onverhoopt geen geschikte oplossing komt, kun je jouw klacht neerleggen bij een onafhankelijke externe klachtencommissie. Die bestaat uit leden die geen binding met de Hezenberg hebben. De Hezenberg beschikt over een onafhankelijke patiëntvertrouwenspersoon. Mochten er zaken zijn waarover je wellicht moeilijk kunt spreken met een medewerker, dan kun je de patiëntvertrouwenspersoon bereiken via 06 15045184 of a.j.oldenburg@pvp.nl. Het telefoonnummer van de Stichting Patiënt Vertrouwenspersonen is 0900 444 8888. Het e-mailadres is: helpdesk@pvp.nl. Het is ook mogelijk om via een chat anoniem ondersteuning te krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke – of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur via www.pvp.nl.

Cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie mensen die in het verleden een behandeltraject op de Hezenberg hebben afgerond. Zij vergaderen ongeveer zes keer per jaar samen met de bestuurder. Zij krijgen inzage in de enquêteformulieren die door vertrekkende gasten zijn ingevuld en verdere stukken die voor het functioneren van de cliëntenraad nodig zijn. De cliëntenraad raadpleegt ook medewerkers uit de organisatie om zicht te krijgen op de beleidsontwikkelingen die gevolgen hebben voor de gasten. Twee keer per jaar houdt de cliëntenraad een gesprek met een delegatie van gasten die op dat moment in behandeling is.

Keurmerken en kwaliteitsstatuut
De Hezenberg voldoet aan de volgende keurmerken:
HKZ-ISO 9001 keurmerk voor specialistische GGZ
– Keurmerk voor Basis GGZ  van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ
Keurmerk voor Christelijke Zorg

Wij hanteren het GGZ Kwaliteitsstatuut. Deze is gedeponeerd bij MediQuest B.V. en is goedgekeurd door de organisaties die hieraan verbonden zijn: GGZ Nederland, Landelijk Platform GGZ, Platform Meer GGZ, Nederlands Instituut van Psychologen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen.

Onderdeel van het kwaliteitsstatuut zijn de Klachtenregeling, Geschillenregeling en Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is hier het Privacyreglement aan toegevoegd. Bekijk hieronder de verschillende documenten van het kwaliteitsstatuut:
GGZ-kwaliteitsstatuut Hezenberg
Professioneel Statuut Hezenberg
Certificaat HKZ Hezenberg
Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ
Klachtenregeling Hezenberg
Geschillenregeling Hezenberg
Privacyreglement (AVG)

Ga terug >>