Ambulante GGZ

De Hezenberg biedt zowel basis GGZ als specialistische GGZ in ambulante setting. Je voert een aantal gesprekken (op afspraak) onder regie van een BIG-geregistreerde behandelaar. Basis GGZ bieden wij uitsluitend in een ambulant behandeltraject. Dit is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. Soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling.

Let op: de behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan er bij crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan na beoordeling besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

Enkelvoudige stemmingsstoornissen
In de ambulante basis en – specialistische GGZ behandelen we mensen met enkelvoudige stemmingsstoornissen, zoals een depressieve stoornis of angststoornis, al dan niet in combinatie met somatische problematiek. Mensen die te kampen hebben met complexe psychiatrische stoornissen behandelen we binnen de klinische GGZ.

Aanbod ambulante basis GGZ
De behandelingen binnen de ambulante basis GGZ bestaan uit gesprekken met een behandelaar en opdrachten in E-health. De intakefase bestaat uit een gesprek met een psycholoog of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en met een psychotherapeut. Het kan zijn dat je twee afzonderlijke intakegesprekken hebt van elk 60 minuten, of één gesprek van 120 minuten met beide behandelaren. Afhankelijk van het type problematiek en de mate van ernst, wordt de verdere behandelduur bepaald (tot een maximum van 750 minuten in totaal). De gesprekken vinden maximaal één keer per week plaats, gedurende een aantal weken. Naarmate je behandeling vordert, zit er vaak meer tijd tussen de gesprekken. In de tussenliggende periode kun je dan oefenen in je thuissituatie. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn, dan valt dit buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar. We hanteren de volgende categorieën voor de duur van de behandeling:

– Kort (tot maximaal 180 minuten, exclusief intake): lichte ernst, laag risico, enkelvoudige problematiek, lage complexiteit. (GAF 60-70). Na de intake voer je maximaal één keer per week een gesprek van 45 minuten.
– Middel (tot 380 minuten, exclusief intake): matige ernst, laag tot matig risico, enkelvoudige problematiek en lage complexiteit (GAF 51-60). Na de intake voer je maximaal één keer per week een gesprek van 45 minuten.
– Intensief (tot maximaal 630 minuten, exclusief intake): ernstige problematiek, laag tot matig risico, enkelvoudige lage complexiteit (GAF 51-60). Na de intake voer je maximaal één keer per week een gesprek van 45 minuten. Dit is de meest voorkomende behandeling binnen onze ambulante basis GGZ.
– Chronisch (maximaal 750 minuten per jaar, inclusief eventuele intake): instabiele/of stabiele chronische problematiek, laag tot matig risico, vaak in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek (GAF 51-60). De behandeling is gericht op onderhoud of stabilisering. Betreft onderhoudsbehandeling, zorg-gerelateerde preventie en zorgcoördinatie.

Aanbod ambulante specialistische GGZ
De behandeling binnen de ambulante specialistische GGZ bestaat uit gesprekken met een behandelaar en opdrachten in E-health. De intake vindt plaats met een psycholoog en/of psychotherapeut. Het kan zijn dat je twee afzonderlijke intakegesprekken hebt van elk 60 minuten, of één gesprek van 120 minuten met beide behandelaren. Afhankelijk van het type problematiek en de mate van ernst, wordt de verdere behandelduur bepaald. Je voert maximaal één keer per week een gesprek, tot maximaal een jaar. Dit kan verlengd worden, als dat nodig blijkt.

Onderdelen van de behandeling
Een behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
– Begeleiding E-health
– Consultatie
– Onderhoud
– Behandeling
– Psychodiagnostiek
– Terugvalpreventie zorggerelateerde preventie

Lees uit welke 7 stappen het ambulante behandeltraject bestaat.

Ga terug >>