Aanmeldprocedure ambulante behandeling

Stap 1. Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor een ambulante behandeling (basis GGZ of specialistische GGZ) op de Hezenberg hoeft er geen recent hulpverleningstraject doorlopen te zijn zoals bij de klinische behandeling. Je meldt je klachten bij de huisarts, een GGZ-instelling, een psychiater of specialist in het ziekenhuis. Die kan jou verwijzen voor een ambulante behandeling bij de Hezenberg. Zonder doorverwijzing kunnen wij geen intakegesprek plannen. In een telefonisch gesprek proberen we te achterhalen of wij jou de juiste hulp kunnen bieden. Ons behandelprogramma is niet geschikt als er sprake is van een voortdurende crisis(gevoelige) situatie, zoals een psychose, sterke suïcide-drang of verslaving aan alcohol en/of drugs.

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, wijken wij soms af van de gebruikelijke procedures. Klik hier om hier meer over te lezen.

Klik hier voor de tijden waarop het intaketeam telefonisch bereikbaar is.

Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling. En soms is het een vervolg op een klinische behandeling. Maar het kan ook een op zichzelf staand traject zijn, zonder dat er sprake is van een klinische behandeling. Meestal betreft het een behandeling voor de specifieke stoornissen waar de Hezenberg in is gespecialiseerd. In overleg met jouw verwijzer kun je hier een goed beeld van krijgen. Lees meer over de stoornissen die wij behandelen. Ook bieden wij ambulante specialistische GGZ bij seksuologische problematiek.

Stap 2. Voorbereiding op intake
Zodra wij een verwijzing hebben ontvangen, plannen wij een afspraak voor het eerste intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek krijg je toegang tot ons E-health programma Karify. In deze beveiligde digitale omgeving zetten wij een vragenlijst en opdrachten voor je klaar om in te vullen vóór het eerste intakegesprek. Mocht je problemen hebben met het werken achter een computer dan kun je dit altijd aangeven. We zoeken dan met jou naar een passend alternatief.

We raden je aan om iemand mee te nemen naar het intakegesprek. Bedenk alvast wie je wilt vragen om hierbij aanwezig te zijn. We vragen je ook om de polis van je zorgverzekering mee te nemen, zodat we je kunnen informeren over de kosten en vergoedingen van een behandeltraject. Neem ook een lijst mee van de eventuele medicatie die je gebruikt. Lees vooraf onze website goed door en noteer eventuele vragen die je wilt stellen tijdens het gesprek.

Let op: zoals bij alle GGZ-instanties maakt de intakefase formeel onderdeel uit van de behandeling. Ook als je niet in aanmerking komt voor verdere behandeling, dan worden de kosten voor de intake in rekening gebracht bij je zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder het wettelijk verplichte eigen risico en komen dus (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Informeer hiernaar bij het eerste telefonische contact met het Intaketeam.

Bekijk hier de wachttijd voor intake >>

Stap 3. Intakefase
De intakefase bestaat uit een gesprek met een psycholoog of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en met een psychotherapeut. Het kan zijn dat je twee afzonderlijke intakegesprekken hebt van elk 60 minuten, of één gesprek van 120 minuten met beide behandelaren. Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van je aanmelding, stellen we vragen over jouw ontwikkeling en huidige functioneren. Ook onderzoeken we welke diagnose we bij je kunnen stellen, bespreken we wat je doelen zijn en welke zorgverlening wenselijk is. Jouw hulpvraag en behandeldoelen kun je samen met je behandelaar (SMART) formuleren. We houden rekening met jouw behoeften en verwachtingen. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van diagnostische lijsten. Uiteraard krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Stap 4. Voorbereiding op behandeling
We maken telefonisch afspraken over de start van je behandeling. Je krijgt een opdracht om je via E-health voor te bereiden op jouw behandeling en na te denken over wat je doelen in de behandeling zijn. We vragen je zo concreet mogelijk na te denken hoe jouw situatie er na afloop van de behandeling uit zou moeten zien.

Bekijk hier de wachttijd voor behandeling >>

Stap 5. Behandelplan
Nadat je problematiek helder in kaart is gebracht en je realistische doelen hebt geformuleerd, wordt er een plan gemaakt voor behandeling die op jouw situatie aansluit. De behandelaar werkt volgens de meest actuele richtlijnen, evidence based protocollen, zorgstandaarden en kwaliteitswaarden via modules. We vragen jouw toestemming voor het uitvoeren van het behandelplan en leggen dat schriftelijk vast.

Stap 6. In behandeling
De behandeling bestaat uit meerdere gesprekken en huiswerkopdrachten. Je behandelaar zal steeds weer teruggrijpen op de doelen die aan het begin van je traject zijn gesteld. In goed overleg kunnen naastbetrokkenen ook een plaats krijgen in de behandeling. Tussentijds is er een evaluatie en stellen we eventueel de behandeling bij. Tijdens de behandeling maken we gebruik van een E-health programma met een persoonlijke leer- en werkomgeving. Ook na de behandeling kun je de opdrachten die je hebt gemaakt in E-health nog raadplegen. Mocht je problemen hebben met het werken met een computer dan kun je dit altijd aangeven. We zoeken dan met jou naar een passend alternatief.

De ambulante behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
Begeleiding E-health
Consultatie
Onderhoud
Behandeling
Psychodiagnostiek
Terugvalpreventie zorggerelateerde preventie

Let op: behandeling binnen de basis GGZ vindt plaats tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kan er in geval van crisis gebruik worden gemaakt van de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan besluiten of er gebruik moet worden gemaakt van de dienstdoende GGZ-hulpverlening buiten kantooruren.

Stap 7. Afronding
Je behandeling wordt in principe afgerond als de doelen die je vooraf hebt gesteld (zoveel mogelijk) zijn behaald. Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan helpen we je om te gaan met blijvende klachten. Ook toetsen we in welke mate je inspraak hebt gehad in het behandelplan. Daarnaast wordt er een terugvalpreventieplan opgesteld om te voorkomen dat je terugvalt in oude gedragspatronen. Om verergering van je klachten in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat je ook na de behandeling goed in de gaten blijft houden hoe het met je gaat. Mocht je behandeling volledig stagneren dan kijken we in goed overleg naar verwijsmogelijkheden. Aan het eind van de behandeling wordt jouw verwijzer schriftelijk geïnformeerd over de geboden hulp, het effect, de prognose en het resultaat.

Ga terug >>